شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی یک سند فنی است که برای طراحی و محاسبه جرثقیل سقفی استفاده می شود. این سند شامل اطلاعات کلی پروژه، بارگذاری، محاسبات مقاومت، و الزامات ایمنی است.

صفحه عنوان

صفحه عنوان باید شامل اطلاعات کلی پروژه، مانند نام پروژه، کارفرما، طراح، و تاریخ باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب باید به طور دقیق فهرستی از بخش های دفترچه محاسبات را ارائه دهد.

کلیات پروژه

بخش کلیات پروژه باید اطلاعات کلی پروژه، مانند کاربری سوله، ابعاد، و بارگذاری را ارائه دهد.

بارگذاری

بارگذاری بخش مهمی از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. بارگذاری باید شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد باشد.

بار زنده

بار زنده بار موقتی است که در زمان بهره برداری به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل بار محموله، بار کارگران، و بار تجهیزات باشد.

بار مرده

بار مرده بار دائمی است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل وزن جرثقیل، وزن ریل ها، و وزن سایر اجزای جرثقیل باشد.

بار باد

بار باد بار ناشی از باد است که به جرثقیل وارد می شود.lاین بار می تواند باعث خم شدن و پیچش اجزای جرثقیل شود.

محاسبات مقاومت

محاسبات مقاومت بخش مهم دیگری از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. محاسبات مقاومت باید شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل اشتال


الزامات ایمنی

الزامات ایمنی بخش مهمی از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. الزامات ایمنی باید شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات باشد.


الزامات ایمنی

الزامات ایمنی باید شامل موارد زیر باشد:

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

فرمول محاسبه توان جرثقیل سقفی

توان جرثقیل سقفی برابر است با توان مورد نیاز برای بلند کردن و حمل بار با سرعت مشخص. این توان به عوامل مختلفی مانند وزن بار، سرعت بالابری، و ارتفاع بلند کردن بستگی دارد.

فرمول محاسبه توان جرثقیل سقفی به صورت زیر است:

در این فرمول:

 • P توان جرثقیل (کیلووات)
 • W وزن بار (کیلوگرم)
 • V سرعت بالابری (متر بر دقیقه)
 • h ارتفاع بلند کردن (متر)
 • η ضریب بهره وری موتور (معمولاً بین 0.8 تا 0.9)

به عنوان مثال، برای یک جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن، سرعت بالابری 5 متر بر دقیقه، و ارتفاع بلند کردن 10 متر، توان مورد نیاز برابر است با:

البته این فرمول یک فرمول ساده است و برای محاسبه دقیق توان جرثقیل باید عوامل دیگری مانند نوع جرثقیل، طول بوم، و سایر اجزای جرثقیل نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه به توضیح برخی از عوامل موثر در توان جرثقیل سقفی می پردازیم:

 • وزن بار: وزن بار یکی از مهم ترین عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه وزن بار بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • سرعت بالابری: سرعت بالابری نیز یکی از عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه سرعت بالابری بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • ارتفاع بلند کردن: ارتفاع بلند کردن نیز یکی از عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه ارتفاع بلند کردن بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • نوع جرثقیل: نوع جرثقیل نیز بر توان آن تاثیر می گذارد. جرثقیل های با بوم بلندتر و یا با ظرفیت بالاتر، توان بیشتری نیاز دارند.
 • طول بوم: طول بوم نیز بر توان جرثقیل تاثیر می گذارد. هرچه طول بوم بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.

مواردی که در نقشه ساخت جرثقیل سقفی لحاظ می‌شود:

نقشه ساخت جرثقیل سقفی یک سند فنی است که برای طراحی و ساخت جرثقیل سقفی استفاده می شود. این نقشه شامل اطلاعات کلی پروژه، بارگذاری، محاسبات مقاومت، و الزامات ایمنی است.

مواردی که در نقشه ساخت جرثقیل سقفی لحاظ می شود عبارتند از:

 • اطلاعات کلی پروژه: این اطلاعات شامل نام پروژه، کارفرما، طراح، و تاریخ است.
 • بارگذاری: بارگذاری شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد است.
 • محاسبات مقاومت: محاسبات مقاومت شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل است.
 • الزامات ایمنی: الزامات ایمنی شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات است.

در ادامه به توضیح برخی از این موارد می پردازیم:

بهتر است بدانید:جرثقیل دوپل سقفی


بارگذاری

بارگذاری بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. بارگذاری باید شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد باشد.

 • بار زنده

بار زنده بار موقتی است که در زمان بهره برداری به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل بار محموله، بار کارگران، و بار تجهیزات باشد.

 • بار مرده

بار مرده بار دائمی است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل وزن جرثقیل، وزن ریل ها، و وزن سایر اجزای جرثقیل باشد.

 • بار باد

بار باد بار ناشی از باد است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند باعث خم شدن و پیچش اجزای جرثقیل شود.

محاسبات مقاومت

محاسبات مقاومت بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. محاسبات مقاومت باید شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل باشد.

محاسبات مقاومت باید به دقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که جرثقیل در برابر بارهای وارده مقاومت می کند.

الزامات ایمنی

الزامات ایمنی بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. الزامات ایمنی باید شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات باشد.

الزامات ایمنی باید به طور کامل رعایت شود تا از حوادث جلوگیری شود.

بهتر است بدانید:درام جرثقیل

علاوه بر موارد ذکر شده، در نقشه ساخت جرثقیل سقفی باید موارد دیگری نیز لحاظ شود، مانند:

 • ابعاد جرثقیل
 • نوع جرثقیل
 • ظرفیت جرثقیل
 • ارتفاع بلند کردن
 • سرعت بالابری
 • نوع موتور
 • نوع گیربکس
 • نوع کابل
 • تجهیزات ایمنی

نقشه ساخت جرثقیل سقفی باید توسط یک مهندس ماهر و باتجربه تهیه شود. این مهندس باید در مورد استانداردهای مربوط به جرثقیل ها و ایمنی کار با جرثقیل ها آموزش دیده باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل تک پل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی شرکت زینان
مقدمه

این دفترچه محاسبات مربوط به جرثقیل سقفی شرکت زینان است. این سند شامل اطلاعات کلی پروژه، مشخصات فنی جرثقیل، محاسبات مربوط به ظرفیت بار، ارتفاع بلند کردن، سرعت بالابری، نوع بار، شرایط محیطی و استانداردهای ایمنی است.

اطلاعات کلی پروژه

نام پروژه:
کارفرما:
محل پروژه:
تاریخ:

مشخصات فنی جرثقیل

نوع جرثقیل
ظرفیت بار
ارتفاع بلند کردن
سرعت بالابری
نوع بار
شرایط محیطی
استانداردهای ایمنی

محاسبات

محاسبه ظرفیت بار

محاسبه ارتفاع بلند کردن
محاسبه سرعت بالابری
محاسبه تنش ها و لنگر خمشی
محاسبه ضریب اطمینان

نتیجه گیری

با توجه به محاسبات انجام شده، جرثقیل سقفی شرکت زینان از نظر ظرفیت بار، ارتفاع بلند کردن، سرعت بالابری، تنش ها و لنگر خمشی و ضریب اطمینان در شرایط ایمن و قابل قبولی قرار دارد.

سوالات متداول

سوال 1: دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی چیست؟

پاسخ: دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی یک سند فنی است که برای طراحی و محاسبه جرثقیل سقفی استفاده می شود. این سند شامل اطلاعات کلی پروژه، بارگذاری، طراحی سازه ای و مکانیکی، و ایمنی است.

سوال 2: چه اطلاعاتی باید در دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی ذکر شود؟

پاسخ: اطلاعات زیر باید در دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی ذکر شود:

 • اطلاعات کلی پروژه، مانند نام پروژه، محل پروژه، کاربری پروژه، ابعاد پروژه، و مشخصات مالک
 • بارگذاری، شامل بار مرده، بار زنده، بار باد، بار زلزله، و بارهای دیگر
 • طراحی سازه ای، شامل طراحی ریل ها، تیرهای حمال، کابل ها، و سایر اجزای سازه ای
 • طراحی مکانیکی، شامل طراحی موتور، گیربکس، و سایر اجزای مکانیکی
 • ایمنی، شامل الزامات ایمنی برای نصب، بهره برداری، و نگهداری جرثقیل
سوال 3: چه استانداردهایی برای طراحی جرثقیل سقفی باید رعایت شود؟

پاسخ: در ایران، استانداردهای زیر برای طراحی جرثقیل سقفی باید رعایت شود:

 • استاندارد ملی ایران ISIRI 11500: جرثقیل های سقفی
 • استاندارد بین المللی ISO 14119: ایمنی ماشین آلات – تجهیزات جرثقیل – الزامات ایمنی برای طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری
سوال 4: چه نرم افزارهایی برای طراحی جرثقیل سقفی استفاده می شود؟

پاسخ: نرم افزارهای مختلفی برای طراحی جرثقیل سقفی وجود دارد. برخی از نرم افزارهای رایج عبارتند از:

 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • Bentley STAAD.Pro
 • MIDAS Civil
 • SAP2000
سوال 5: هزینه طراحی جرثقیل سقفی چقدر است؟

پاسخ: هزینه طراحی جرثقیل سقفی به عوامل مختلفی، مانند پیچیدگی جرثقیل، اندازه جرثقیل، و منطقه جغرافیایی، بستگی دارد. به طور کلی، هزینه طراحی جرثقیل سقفی به طور متوسط بین 10 تا 20 درصد هزینه ساخت جرثقیل است.

سوال 6: کجا می توانم دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی را تهیه کنم؟

پاسخ: دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی را می توان از شرکت های مهندسی مشاور که در زمینه طراحی جرثقیل فعالیت می کنند، تهیه کرد. همچنین، برخی از شرکت های سازنده جرثقیل، دفترچه محاسبات جرثقیل های خود را به مشتریان ارائه می دهند.

سوال 7: آیا می توانم خودم دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی را تهیه کنم؟

پاسخ: تهیه دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه طراحی سازه و ماشین آلات دارد. اگر دانش و تجربه کافی ندارید، توصیه می شود که از یک شرکت مهندسی مشاور یا یک شرکت سازنده جرثقیل کمک بگیرید.

سوال 8: چه نکاتی باید در هنگام استفاده از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی رعایت شود؟

پاسخ: نکات زیر باید در هنگام استفاده از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی رعایت شود:

 • دفترچه محاسبات باید توسط یک مهندس صلاحیت دار طراحی شده باشد.
 • دفترچه محاسبات باید با آخرین استانداردهای طراحی جرثقیل مطابقت داشته باشد.
 • دفترچه محاسبات باید به طور کامل و دقیق خوانده شود.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، با یک مهندس صلاحیت دار مشورت شود.
سوال 9: دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی یک سند مهم است که برای اطمینان از ایمنی و کارایی جرثقیل ضروری است. دفترچه محاسبات اطلاعات لازم برای طراحی، ساخت، نصب، و بهره برداری ایمن از جرثقیل را ارائه می دهد.

سوال 10: جرثقیل سقفی بدون دفترچه محاسبات قابل بهره برداری است؟

پاسخ: خیر، جرثقیل سقفی بدون دفترچه محاسبات قابل بهره برداری نیست. دفترچه محاسبات یک سند قانونی است که توسط سازمان های نظارتی مورد نیاز است. بهره برداری از جرثقیل بدون دفترچه محاسبات غیرقانونی است و می تواند خطرات جدی برای ایمنی کارگران و سایر افراد ایجاد کند.

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب اخیر

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

عضویت در خبرنامه